Automatiske alarmer hjelper

29.05.2014 15:36

En studie som viser hvordan automatiske alarmer skaper trygghet og gjør helsetjenesten bedre.Turku Cases en final.pdf (651240)